در بخش هماتولوژی خون آزمایشگاه ، نمونه خونی گرفته شده از نظر شمارش گلبول های سفید ، شمارش گلبول های قرمز،  پلاکت ها و شمارش افتراقی سلول های گلبول سفید ، جهت تشخیص سرطان ، تشخیص بیماری کم خونی و بیماری های خونی توسط دستگاه سلول شمار خودکار مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر آزمایشاتی که در این بخش انجام می گیرد ، آزمایش های PTT و PT است که در بیماران ، قبل از انجام عمل جراحی برای  بررسی اولیه سیستم انعقادی گردش خون بدن مورد استفاده قرار می گیرد .

از تست هایی که در بخش هماتولوژی انجام می گیرد ، می توان به تست های Retic-Hams test ، Mix pt ، Mix ptt ، Met Hb ، BB Rh ، Combs ، Indirect Combs ، Osmotic Fragility ، Cold Agglotination ، Crayo ، Le cell ، LAC Isohemoglotination ، Anti Trombin ، NBT ، (HlA B27,B5,B51,B8) ، WBC cross Match ، Panel Reactivity و CBC اشاره نمود.