بیوشیمی بالینی با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی پروسه های بدن، از راه آنالیز خون، ادرار و سایر مایعات بدن توسط افراد متخصص به تشخیص و مدیریت بیماری ها کمک می کند. این تست ها بر روی تمام مایعات بدن قابل انجام می باشند، اما اغلب برروی سرم و پلاسما انجام می گیرند. نوع آزمایش درخواست شده تعیین کننده نوع نمونه ی استفاده شده می باشد. در بخش بیوشیمی آزمایشگاه پیوند سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی و … از نظر بیوشیمی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در اسرع وقت اعلام می گردد.

 به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن ها در یک میدان الکتریکی، آن ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسید های نوکلئیک یا پروتئین ها ابداع شده است.

در بخش الکتروفورز آزمایشگاه پیوند با استفاده از روش Capillary تست های الکتروفورز برای  protein, hemoglobin و urine  انجام می شود. همچنین در این بخش تست (Immunofixation (I.M برای سرم و ادرار به روش اتوماتیک انجام می شود و نظرات و تشخیص نهایی برای بیماران توسط مسوول فنی آزمایشگاه شخصا بررسی می گردد.

از شاخصه های مهم بخش بیوشیمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (10002 +ISO 9001)

  • مجهز بودن به تکنولوژی روز دنیا به طوری که تمام آزمایش ها با روش های کاملا اتوماتیک و دستگاه های پیشرفته انجام می پذیرد.

  • کنترل کیفی داخلی روزانه توسط بخش به منظور تضمین دقت و صحت نتایج برنامه،وهمچنین شرکت در سه برنامه کنترل کیفی داخلی وخارجیEQAS &EQAPو PREVECAL برای اکثر آزمایش های بیوشیمیایی و کسب نتایج مطلوب در آن ها.

  • ارائه نتایج اکثر آزمایش ها به بیمار در همان روز نمونه برداری.

  • ارائه نتایج تست های اورژانس در عرض 2 الی 3 ساعت و گزارش آن به بیمار و پزشک معالج به صورت مکتوب و اینترنتی (online).

  • برخورداری از پرسنل با دانش تئوری و عملی و تجربه کافی در رشته های مربوط

Biochemistry

No

Analyte/Investigation

Specimen Type

Container Type/

Volume

Transport/

maintenance

Turnaround Time (TAT)

Performed Day

1

5-HIAA

Random urine

Urine bottle

4-8 °c

5 Days

Daily

2

ACE

CSF/ Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

7 Days

Wednesday

3

Acid Phosphatase (Prostatic)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Daily

4

Acid Phosphatase Total

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Daily

5

Adenosine Deaminase in Tuberculosis (ADA)

Serum/ Fluid /CSF

Clot red cap / 3mL

4-8 °c

4 Days

Daily

6

Alanine Aminotransferase (ALT)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

7

Albumin (Alb)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

8

Aldolase

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday/Wednesday

9

Alkaline Phosphatase

(Alk. Phos, ALP)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

10

Ammonia(NH3)

Plasma (EDTA)

EDTA lavender Cap /3ml

Frozen at -20 °c

5 Days

Sunday / Tuesday / Thursday

11

Amylase

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

12

Apolipoprotein A1

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Daily

13

Apolipoprotein B

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Daily

14

Aspartate Aminotransferase (AST)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

15

Bence Jones Protein
(See Protein Electrophoresis)

Urine

Urine bottle

4-8 °c

Daily

Daily

16

Beta 2 -Microglobulin (B2M)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

17

Bilirubin – Direct (Conjugated)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

18

Bilirubin (Total)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

19

Calcium

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

20

Ceruloplasmin

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

21

Chloride

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

22

Cholesterol (Total)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

23

Chromtography (amino acid)

Serum/Urine/CSF

EDTA lavender Cap /3ml – Urine bottle

4-8 °c

11 Days

Sunday / Tuesday / Thursday

24

Citrate

Urine

Urine bottle (acid additive)

4-8 °c

Daily

Monday

25

Copper (Cu)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

26

CPK-MB

Serum

Clot red cap / 3mL

4-8 °c

Daily

Daily

27

Creatinine

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

28

Cryoglobulin, cryo

Serum

Clot red cap / 3mL (37°C)

Frozen at -20 °c

3 Days

Daily

29

CSF Analysis

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

4-8 °c

Daily

Daily

30

CSF Glucose

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

31

CSF Lactate

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

32

CSF Protein

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

33

Cystatin C

Serum

EDTA lavender Cap /3ml

4-8 °c

3 Days

Daily

34

Cystine

Urine

Urine bottle

4-8 °c

6 Days

Daily

35

Free Kappa (Serum)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

36

Free Lambda (serum)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

37

G6pDQ

Whole blood

EDTA lavender Cap /3ml

22-24 ̊ C

Daily

Daily

38

Gamma Glutamyl Transferase

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

39

Glucose

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

40

Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G-6PD)

Whole blood

EDTA lavender Cap /3ml

4-8 °c

Daily

Daily

41

Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G-6PD) (Quant)

Whole blood

EDTA lavender Cap /3ml

4-8 °c

Daily

Daily

42

Glucose Challenge Test (GCT)

Serum

Clot red cap / 3mL

4-8 °c

Daily

Daily

43

Glucose Tolerance Test (GTT)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

44

Haptoglobins

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

45

HbA1c

Serum

EDTA lavender Cap /3ml

4-8 °c

Daily

Daily

46

HDL Cholesterol

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

47

Homocysteine

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

48

Iron

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

49

Kappa (Urine )

Urine – 24hr collection

24 hour urine bottle

4-8 °c

Daily

Daily

50

Lactate

Plasma (EDTA)

EDTA lavender Cap /3ml

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

51

Lactate Dehydrogenase (LDH)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

52

Lambda (Urine)

Urine – 24hr collection

24 hour urine bottle

4-8 °c

Daily

Daily

53

Lamotrigine TDM

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

54

LDL Cholesterol

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

55

Lipase

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

56

Lipoprotein a

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

4 Days

Saturday/Tuesday

57

Lithium

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

58

Magnesium (Mg)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

59

Metanephrine (Urine)

Urine

24 hour urine bottle – HCL additive

4-8 °c

2 Days

Monday

60

Micro Albumin

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

61

Micro Albumin (Urine)

Urine – 24hr collection

24 hour urine bottle

4-8 °c

Daily

Daily

62

Myoglobin

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Daily

63

NorMetanephrine (Urine)

Urine

24 hour urine bottle – HCL additive

4-8 °c

2 Days

Monday

64

Oligoclonal Band (OCB)

Serum & CSF (at the same time)

Clot red cap 3mL
Sterile Universal Container- 1.0 mL

Frozen at -20

10 Days

Daily

65

Oxalate

Urine

24 hour urine bottle – (acid additive)

4-8 °c

2 Days

Saturday/Monday

66

Pb

Serum

EDTA lavender Cap /3ml

4-8 °c

8 Days

Daily

67

Phosphorus

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

68

Pleural Fluid Biochemistry Analysis

Pleural fluid

Sterile Universal Container- 0.5ml

4-8 °c

Daily

Daily

69

Potassium (K)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

70

Protein (Total)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

71

Pyruvate Kinase

Serum/ Plasma

Preferred container: ACD solution Tube 6 mL
Alternate container:  EDTA Lavendure cap 3mL

Frozen at -20
4-8 °c

4 Days

Sunday / Tuesday / Thursday

72

Sodium (Na+)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

73

Stone Analysis

Stone

Stone/1Pice

22-24 ̊ C

Daily

Monday

74

Synovial fluid Analysis

Synovial fluid

Sterile Universal Container- 0.5ml

4-8 °c

Daily

Daily

75

TIBC

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

76

Total Kappa serum

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

77

Total Lambda serum

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

78

Total. Protein Urine

Urine

24 hour urine bottle

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

79

Transferrin

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

80

Triglycerides

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

81

Troponin I

serum

Clot red cap / 3mL

Daily

Monday/ Wednsday

82

UACR (urine albumin-to-creatinine ratio)

Random urine

Urine bottle

4-8 °c

Daily

Daily

83

Urea

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

84

Uric Acid

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

85

Urine sugar chromatography (HPLC)

Urine

Urine bottle

4-8 °c

5 Days

Saturday/Wednesday

86

VMA

Urine – 24hr collection

24 hour urine bottle – HCL additive

4-8 °c

Daily

Saturday/Monday/Wednesday

87

Zinc

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

 Capillary Electrophoresis

No

Analyte / Investigation

Specimen Type

Container Type/Volume

Transport/

maintenance

Turnaround Time
(TAT)

Performed day

1

Hb Electrophoresis

Whole blood

EDTA lavender Cap / 3ml

4-8 ̊ C

2 days

Sunday/Tuesday

2

Protein Electrophoresis (Serum)

Serum

Clot red cap / 3mL

4-8 ̊ C

2 days

Sunday/Tuesday

3

Protein Electrophoresis (Urine Quantitative)

Urine – 24hr collection

24 hour urine bottle

–no additive

4-8 °c

2 days

Sunday/Tuesday

4

Serum Immunofixation

Serum

Clot red cap / 3mL

4-8 ̊ C

2 days

Sunday/Tuesday

5

Urine Immunofixation

Urine 24h no additive

24 hour urine bottle

–no additive

4-8 ̊ C

2 days

Sunday/Tuesday