Project Description

بیوشیمی بالینی با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی پروسه های بدن، از راه آنالیز خون، ادرار و سایر مایعات بدن توسط افراد متخصص به تشخیص و مدیریت بیماری ها کمک می کند. این تست ها بر روی تمام مایعات بدن قابل انجام می باشند، اما اغلب برروی سرم و پلاسما انجام می گیرند. نوع آزمایش درخواست شده تعیین کننده نوع نمونه ی استفاده شده می باشد. در بخش بیوشیمی آزمایشگاه پیوند سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی و … از نظر بیوشیمی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در اسرع وقت اعلام می گردد.

 به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن ها در یک میدان الکتریکی، آن ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسید های نوکلئیک یا پروتئین ها ابداع شده است.

در بخش الکتروفورز آزمایشگاه پیوند با استفاده از روش Capillary تست های الکتروفورز برای  protein, hemoglobin و urine  انجام می شود. همچنین در این بخش تست (Immunofixation (I.M برای سرم و ادرار به روش اتوماتیک انجام می شود و نظرات و تشخیص نهایی برای بیماران توسط مسوول فنی آزمایشگاه شخصا بررسی می گردد.

از شاخصه های مهم بخش بیوشیمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (۱۰۰۰۲ +ISO 9001)

  • مجهز بودن به تکنولوژی روز دنیا به طوری که تمام آزمایش ها با روش های کاملا اتوماتیک و دستگاه های پیشرفته انجام می پذیرد.

  • کنترل کیفی داخلی روزانه توسط بخش به منظور تضمین دقت و صحت نتایج برنامه،وهمچنین شرکت در سه برنامه کنترل کیفی داخلی وخارجیEQAS &EQAPو PREVECAL برای اکثر آزمایش های بیوشیمیایی و کسب نتایج مطلوب در آن ها.

  • ارائه نتایج اکثر آزمایش ها به بیمار در همان روز نمونه برداری.

  • ارائه نتایج تست های اورژانس در عرض ۲ الی ۳ ساعت و گزارش آن به بیمار و پزشک معالج به صورت مکتوب و اینترنتی (online).

  • برخورداری از پرسنل با دانش تئوری و عملی و تجربه کافی در رشته های مربوط

Biochemistry

No

Analyte/Investigation

Specimen Type

Container Type/

Volume

Transport/

maintenance

Turnaround Time (TAT)

Performed Day

۱

۵-HIAA

Random urine

Urine bottle

۴-۸ °c

۵ Days

Daily

۲

ACE

CSF/ Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

۷ Days

Wednesday

۳

Acid Phosphatase (Prostatic)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

۲ Days

Daily

۴

Acid Phosphatase Total

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

۲ Days

Daily

۵

Adenosine Deaminase in Tuberculosis (ADA)

Serum/ Fluid /CSF

Clot red cap / 3mL

۴-۸ °c

۴ Days

Daily

۶

Alanine Aminotransferase (ALT)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۷

Albumin (Alb)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۸

Aldolase

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

۲ Days

Sunday/Wednesday

۹

Alkaline Phosphatase

(Alk. Phos, ALP)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۱۰

Ammonia(NH3)

Plasma (EDTA)

EDTA lavender Cap /3ml

Frozen at -20 °c

۵ Days

Sunday / Tuesday / Thursday

۱۱

Amylase

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۱۲

Apolipoprotein A1

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

۲ Days

Daily

۱۳

Apolipoprotein B

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

۲ Days

Daily

۱۴

Aspartate Aminotransferase (AST)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۱۵

Bence Jones Protein
(See Protein Electrophoresis)

Urine

Urine bottle

۴-۸ °c

Daily

Daily

۱۶

Beta 2 -Microglobulin (B2M)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۱۷

Bilirubin – Direct (Conjugated)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۱۸

Bilirubin (Total)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۱۹

Calcium

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۲۰

Ceruloplasmin

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۲۱

Chloride

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۲۲

Cholesterol (Total)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۲۳

Chromtography (amino acid)

Serum/Urine/CSF

EDTA lavender Cap /3ml – Urine bottle

۴-۸ °c

۱۱ Days

Sunday / Tuesday / Thursday

۲۴

Citrate

Urine

Urine bottle (acid additive)

۴-۸ °c

Daily

Monday

۲۵

Copper (Cu)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۲۶

CPK-MB

Serum

Clot red cap / 3mL

۴-۸ °c

Daily

Daily

۲۷

Creatinine

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۲۸

Cryoglobulin, cryo

Serum

Clot red cap / 3mL (37°C)

Frozen at -20 °c

۳ Days

Daily

۲۹

CSF Analysis

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

۴-۸ °c

Daily

Daily

۳۰

CSF Glucose

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۳۱

CSF Lactate

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۳۲

CSF Protein

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۳۳

Cystatin C

Serum

EDTA lavender Cap /3ml

۴-۸ °c

۳ Days

Daily

۳۴

Cystine

Urine

Urine bottle

۴-۸ °c

۶ Days

Daily

۳۵

Free Kappa (Serum)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۳۶

Free Lambda (serum)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۳۷

G6pDQ

Whole blood

EDTA lavender Cap /3ml

۲۲-۲۴ ̊ C

Daily

Daily

۳۸

Gamma Glutamyl Transferase

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۳۹

Glucose

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۴۰

Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G-6PD)

Whole blood

EDTA lavender Cap /3ml

۴-۸ °c

Daily

Daily

۴۱

Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G-6PD) (Quant)

Whole blood

EDTA lavender Cap /3ml

۴-۸ °c

Daily

Daily

۴۲

Glucose Challenge Test (GCT)

Serum

Clot red cap / 3mL

۴-۸ °c

Daily

Daily

۴۳

Glucose Tolerance Test (GTT)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۴۴

Haptoglobins

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۴۵

HbA1c

Serum

EDTA lavender Cap /3ml

۴-۸ °c

Daily

Daily

۴۶

HDL Cholesterol

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۴۷

Homocysteine

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۴۸

Iron

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۴۹

Kappa (Urine )

Urine – 24hr collection

۲۴ hour urine bottle

۴-۸ °c

Daily

Daily

۵۰

Lactate

Plasma (EDTA)

EDTA lavender Cap /3ml

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۵۱

Lactate Dehydrogenase (LDH)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۵۲

Lambda (Urine)

Urine – 24hr collection

۲۴ hour urine bottle

۴-۸ °c

Daily

Daily

۵۳

Lamotrigine TDM

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۵۴

LDL Cholesterol

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۵۵

Lipase

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۵۶

Lipoprotein a

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

۴ Days

Saturday/Tuesday

۵۷

Lithium

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۵۸

Magnesium (Mg)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۵۹

Metanephrine (Urine)

Urine

۲۴ hour urine bottle – HCL additive

۴-۸ °c

۲ Days

Monday

۶۰

Micro Albumin

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۶۱

Micro Albumin (Urine)

Urine – 24hr collection

۲۴ hour urine bottle

۴-۸ °c

Daily

Daily

۶۲

Myoglobin

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

۲ Days

Daily

۶۳

NorMetanephrine (Urine)

Urine

۲۴ hour urine bottle – HCL additive

۴-۸ °c

۲ Days

Monday

۶۴

Oligoclonal Band (OCB)

Serum & CSF (at the same time)

Clot red cap 3mL
Sterile Universal Container- 1.0 mL

Frozen at -20

۱۰ Days

Daily

۶۵

Oxalate

Urine

۲۴ hour urine bottle – (acid additive)

۴-۸ °c

۲ Days

Saturday/Monday

۶۶

Pb

Serum

EDTA lavender Cap /3ml

۴-۸ °c

۸ Days

Daily

۶۷

Phosphorus

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۶۸

Pleural Fluid Biochemistry Analysis

Pleural fluid

Sterile Universal Container- 0.5ml

۴-۸ °c

Daily

Daily

۶۹

Potassium (K)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۷۰

Protein (Total)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۷۱

Pyruvate Kinase

Serum/ Plasma

Preferred container: ACD solution Tube 6 mL
Alternate container:  EDTA Lavendure cap 3mL

Frozen at -20
۴-۸ °c

۴ Days

Sunday / Tuesday / Thursday

۷۲

Sodium (Na+)

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۷۳

Stone Analysis

Stone

Stone/1Pice

۲۲-۲۴ ̊ C

Daily

Monday

۷۴

Synovial fluid Analysis

Synovial fluid

Sterile Universal Container- 0.5ml

۴-۸ °c

Daily

Daily

۷۵

TIBC

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۷۶

Total Kappa serum

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۷۷

Total Lambda serum

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۷۸

Total. Protein Urine

Urine

۲۴ hour urine bottle

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۷۹

Transferrin

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۸۰

Triglycerides

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۸۱

Troponin I

serum

Clot red cap / 3mL

Daily

Monday/ Wednsday

۸۲

UACR (urine albumin-to-creatinine ratio)

Random urine

Urine bottle

۴-۸ °c

Daily

Daily

۸۳

Urea

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۸۴

Uric Acid

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

۸۵

Urine sugar chromatography (HPLC)

Urine

Urine bottle

۴-۸ °c

۵ Days

Saturday/Wednesday

۸۶

VMA

Urine – 24hr collection

۲۴ hour urine bottle – HCL additive

۴-۸ °c

Daily

Saturday/Monday/Wednesday

۸۷

Zinc

Serum

Clot red cap / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

 Capillary Electrophoresis

No

Analyte / Investigation

Specimen Type

Container Type/Volume

Transport/

maintenance

Turnaround Time
(TAT)

Performed day

۱

Hb Electrophoresis

Whole blood

EDTA lavender Cap / 3ml

۴-۸ ̊ C

۲ days

Sunday/Tuesday

۲

Protein Electrophoresis (Serum)

Serum

Clot red cap / 3mL

۴-۸ ̊ C

۲ days

Sunday/Tuesday

۳

Protein Electrophoresis (Urine Quantitative)

Urine – 24hr collection

۲۴ hour urine bottle

–no additive

۴-۸ °c

۲ days

Sunday/Tuesday

۴

Serum Immunofixation

Serum

Clot red cap / 3mL

۴-۸ ̊ C

۲ days

Sunday/Tuesday

۵

Urine Immunofixation

Urine 24h no additive

۲۴ hour urine bottle

–no additive

۴-۸ ̊ C

۲ days

Sunday/Tuesday