Project Description

بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه به آزما نوين با بهره گیری از نیروی متخصص، محیط فیزیکی ایزوله مناسب و همچنین دستگاه های مدرن و مجهز، قادر است در حداقل زمان ممکن نتایج تست های مولکولی را با نهایت دقت انجام داده و در اختیار متخصصان و همکاران عزیز قرار دهد. لازم به ذکر است که این دپارتمان، خدمات خود را در غالب بخش های تخصصی ارائه می دهد که این بخش ها به شرح ذیل می باشند:

  • پنل های عفونی

در این بخش، مجموعه عواملی که منجر به بروز علائم و بیماری های مشابه و هم خانواده می شوند، به صورت پنل مورد بررسی و تشخیص قرار می گیرند. ضمن اینکه امکان بررسی یک به یک هرکدام از عوامل زیر نیز میسر می باشد. از جمله تست های در حال انجام در این بخش HPV High Risk و HPV Low Risk می باشد.

  • عفونت های ویروسی

در این بخش، مهمترین عوامل ویروسی مولد عفونت های انسانی با حساسیت و اختصاصیت بسیار بالا مورد بررسی قرار می گیرند از جمله این عوامل می توان به CMV، HBV، HCV اشاره نمود.

  • سل و انواع مقاومت های آنتی بیوتیکی مربوطه

در این بخش، با استفاده از تجهیزات مناسب انواع TB و همچنین  Non Tuberculosis Mycobacterium مورد بررسی و تشخیص قرار می گیرند و ضمنا مقاومت به آنتی بیوتیک عوامل مذکور نیز تعیین می شود.

تجهیزات بخش سلولی مولکولی

  • دستگاه Gel doct UV Tech

  • دستگاه Thermocycler Rotorgine

  • دستگاه Ph meter

  • دستگاه هود لامینار